ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಸಲಹೆಗಳು

Consultancy through phone calls / Horti war room Calls

Sl. No

Date

Scientist name

Farmer details

Problems and solutions provided

1.       

01.01.2022

Dr. Anil kumar, Scientist (SS&AC)

7411628470 DrVijamanthesh

Soil testing procedure : provided detailed information of soil testing procedure

2.       

01.01.2021

Dr .Ambika D.S, Scientist(PP)

Shamachari, Yadahalli, Kolar tq

9844345915

Fruitfly management in muskmelon and use of pheromone traps

3.       

02.01.2022

Dr. Anil kumar, Scientist (SS&AC)

8073183821 ShanthrajuChamaranagara

Mango Nutrient, insect and disease management at the time of flowering : provided suitable recommendations

4.       

03.01.2022

Dr. Anil kumar, Scientist (SS&AC)

8277932039 Madhusudan AO Narsapura

Mango Nutrient, insect and disease management at the time of flowering : provided suitable recommendations

5.       

03.01.2022

Dr .Ambika D.S, Scientist(PP)

Murulai, Tavaraganahalli

Betamangala

8105036121

Chrysanthamum disease and pest management. Suggested to spray fungicide Iprovalicarb + Propineb 1 g/L and Inscalis insecticide 2ml/L of water

6.       

04.01.2022

Dr. Anil kumar, Scientist (SS&AC)

8277927071 Harish AO Huttur

Mango Nutrient, insect and disease management at the time of flowering : provided suitable recommendations

7.       

04.01.2022

Dr. Anil kumar, Scientist (SS&AC)

9008268364 Poornima

Information in Humic acid usage in vegetable crops: Suggested application methods and dosage to the vegetable crops

8.       

05.01.2022

Dr. Anil kumar, Scientist (SS&AC)

 7676411556 Lokesh Reddy

Mango Nutrient, insect and disease management at the time of flowering : provided suitable recommendations

9.       

05.01.2022

Dr .Ambika D.S, Scientist(PP)

9008744137

Betamangala

Pest management in potato suggested remedies

10.   

06.01.2022

Dr .Ambika D.S, Scientist(PP)

Ramakrishna

9741559594

Sanganahalli, KGF Tq

Fruitlfy management in guava

11.   

07.01.2022

Dr. Anil kumar, Scientist (SS&AC)

9008481337 Raghu Reddy

Tomato Nutrient management at the time of flowering : provided suitable recommendations

12.   

07.01.2022

Mr.Umesh Naik

Technical Officer (Farm Manager)

Naveen, AHO, Mulabagil Tq,

 Mob No-9986689803

Purpose: To enquire about availability of Curry leaf seedlings.

Suggestion: Given the information on availability of Curry leaf seedlings.

13.   

07.01.2022

Mr.Umesh Naik

Technical Officer (Farm Manager)

Rajappa, Bhattarakuppa village, Kolar Tq,

 Mob No-9535015398

Purpose: To enquire about availability of Curry leaf seedlings.

Suggestion: Given the information on availability of Curry leaf seedlings.

14.   

07.01.2022

Mr.Umesh Naik

Technical Officer (Farm Manager)

Kiran kumar, Kolar town, Kolar Tq,

 Mob No-8296765652

Purpose: To enquire about availability of Drumstick seedlings.

Suggestion: Given the information on Drumstick seedlings.

15.   

7.01.2022

Mr.Umesh Naik

Technical Officer (Farm Manager)

Arun, Nimbal growth organics, Kolar town.

 Mob No-90369946008

Purpose: To enquire about availability of Waste decomposer and Bioagets.

Suggestion: Given the information on availability of Waste decomposer and Bioagents.

16.   

8.01.2022

Mr.Umesh Naik

Technical Officer (Farm Manager)

Govinda reddy, Kallahalli Village,   Gowribidanur Tq.

Mob No-9900610356

Purpose: To enquire about availability of Drumstick seedlings.

Suggestion: Given the information on Drumstick seedlings.

17.   

8.01.2022

Mr.Umesh Naik

Technical Officer (Farm Manager)

Jayalakshmma, Paduvana halli Village, Malur Tq,

Mob No-9900407398

Purpose: To enquire about availability of Curry leaf seedlings.

Suggestion: Given the information on Curry leaf seedlings.

18.   

09.01.2022

Dr. Anil kumar, Scientist (SS&AC)

9342055848 Radhakrishana Tamil nadu

Papaya Nutrient management at the time of flowering : provided suitable recommendations

19.   

09.01.2022

Dr. Anil kumar, Scientist (SS&AC)

8892615727

RathanThirthahalli

Tomato Nutrient management at the time of flowering : provided suitable recommendations

20.   

09.01.2022

Dr .Ambika D.S, Scientist(PP)

Kishore

8722117133

AHO, Hoskote

Rose diseases

21.   

09.01.2022

Dr. Shahsidhar. K.R,

Scientist(Sericulture)

K Munegowda  T Gollahalli

8453427121

Suitable insectidie  for leaf roller management in mulberry: Foliar Spray of  Cholorofenpyr (Intrepid) 10 SC @ 1.5 ml at 12-14 days after bottom pruning. Safety period 20 days.

22.   

9.01.2022

Mr.Umesh Naik

Technical Officer (Farm Manager)

Naveen Gowda, Bommasandra village, Kolar Tq,

Mob No-8892738564

Purpose: To know about POP on Butter fruit.

Suggestion: Given the information on POP on Butter fruit.

23.   

9.01.2022

Mr.Umesh Naik

Technical Officer (Farm Manager)

N Bheemaraju, Byatarayana halli Village, Bangarpet Tq, Mob No-7829563574

Purpose: To enquire about availability of Curry leaf seedlings.

Suggestion: Given the information on Curry leaf seedlings.

24.   

9.01.2022

Mr.Umesh Naik

Technical Officer (Farm Manager)

Mohan, Hoohalli  Village, Kolar Tq,

 Mob No-9353370633

Purpose: To enquire about availability of Curry leaf seedlings.

Suggestion: Given the information on Curry leaf seedlings.

25.   

10.01.2022

Dr. Anil kumar, Scientist (SS&AC)

9901888448 Thmimmareddy  C

Soil testing importance and soil sampling techniques : provided suitable procedures for soil sampling

26.   

10.01.2022

Dr .Ambika D.S, Scientist(PP)

Lokesh, Hoskote

9972100867

Integrated disease management in Rose

27.   

10.01.2022

Dr. Anil kumar, Scientist (SS&AC)

9535224079

VenkateshGowda KN

About use of Bio fertilizers in compost enrichment : provided suitable recommendations

28.   

10.01.2022

Mr.Umesh Naik

Technical Officer (Farm Manager)

Venkatesh, Thurandahalli  village, Kolar  Tq,

 Mob No-8892738564

Purpose: To enquire about availability of Curry leaf seedlings.

Suggestion: Given the information on Curry leaf seedlings.

29.   

11.01.2022

Dr. Anil kumar, Scientist (SS&AC)

7026793238 RachayaSwamy

Soil testing importance and soil sampling techniques : provided suitable procedures for soil sampling

30.   

11.01.2022

Dr .Ambika D.S, Scientist(PP)

Suresh

9731908601

Hosahalli, Malur tq

Tomato disease management

31.   

11.01.2022

Mrs. Swathi G.R,Scientist(Agrometerology)

Shridhar, Kolar

8904434797

Details regarding possibility rain during next 2 days

32.   

11.01.2022

Mr.Umesh Naik

Technical Officer (Farm Manager)

Niranjan murthy,somashetti halli village, Channagiri TQ, Davanagere dist. Mob No-9731305254

Purpose: To enquire about availability of Curry leaf seedlings.

Suggestion: Given the information on Curry leaf seedlings.

33.   

12.01.2022

Dr. Anil kumar, Scientist (SS&AC)

98886722802 Hrushikesh Bengaluru

About fruit fly traps : provided suitable recommendations

34.   

12.01.2022

Dr .Ambika D.S, Scientist(PP)

Yathishgowda

7676963671

Mulbagil

Mango stem borer management

35.   

12.01.2022

Mr.Umesh Naik

Technical Officer (Farm Manager)

Suresh, Siresandra village, Kolar Tq, Mob No-7975953169

Purpose: To enquire about availability of waste decomposer.

Suggestion: Given the information on availability of waste decomposer.

36.   

13.01.2022

Dr .Ambika D.S, Scientist(PP)

Simbu, 975123101

Malur

Mango post harvest management

37.   

13.01.2022

Mrs. Swathi G.R, Scientist(Agrometerology)

Manjunath, Kodihalli, Kolar

7019286374

Possibility rain during next 2 days

38.   

13.01.2022

Mrs. Swathi G.R, Scientist(Agrometerology)

Krishnappa, Mavalli

9986964445

Details regarding availability Curry seedlings

39.   

13.01.2022

Mrs. Swathi G.R, Scientist(Agrometerology)

Hari, Eldur

994507028

Possibility rain during next 2 days

40.   

13.01.2022

Mrs. Swathi G.R, Scientist(Agrometerology)

Varalakshmi, GKVK

8277927071

Availability of weather data of Kolar district and provided.

41.   

13.01.2022

Mrs. Swathi G.R, Scientist(Agrometerology)

Narasimha, Uppukunte

9620745749

Details regarding availability Curry seedlings

42.   

13.01.2022

Mrs. Swathi G.R, Scientist(Agrometerology)

Ambarish, Mulbagal

8660921929

Possibility rain during next 2 days

43.   

14.01.2022

Dr. Shahsidhar. K.R, Scientist(Sericulture)

Thimmaraju G T Gollahalli

9964894268

Suitable insectidie  for leaf roller management in mulberry: Foliar Spray of  Cholorofenpyr (Intrepid) 10 SC @ 1.5 ml at 12-14 days after bottom pruning. Safety period 20 days.

44.   

14.01.2022

Dr. Anil kumar, Scientist (SS&AC)

Muiyappabethamangala 9535825648

Vermicomposting production techniques : Provided information on vermicomposting production techniques

45.   

14.01.2022

Dr. Jyothi Kattegoudar, Scientsit(Horti.)

Naveen, KGF 9845798671

Potato crop management

46.   

14.01.2022

Mr.Umesh Naik

Technical Officer (Farm Manager)

Arun, shillangere village, Kolar Tq, Mob No-9686010503

Purpose: To enquire about availability of pest predators.

Suggestion: Given the information on availability of pest predators.

47.   

14.01.2022

Mr.Umesh Naik

Technical Officer (Farm Manager)

Santhosh, Kodiramasandra village, Kolar Tq,Mob No-9663198785

Purpose: To enquire about availability of Drumstick seedlings.

Suggestion: Given the information on availability of Drumstick seedlings.

48.   

15.01.2022

Dr .Ambika D.S, Scientist(PP)

Rajshekar

Narasapura

Aphids management in drumstick

49.   

15.01.2022

Mr.Umesh Naik

Technical Officer (Farm Manager)

Lakshman Gowda, Gaddekannur  Village, Kolar Tq.

Mob No-7975442667

Purpose: To enquire about availability of Drumstick seedlings.

Suggestion: Given the information on availability of Drumstick seedlings.

50.   

15.01.2022

Mr.Umesh Naik

Technical Officer (Farm Manager)

Chalapathi, Bhattara halli Village, Kolar Tq.

Mob No-8971068334

Purpose: To enquire about availability of Curry leaf seedlings.

Suggestion: Given the information on availability of Curry leaf seedlings.

51.   

15.01.2022

Mr.Umesh Naik

Technical Officer (Farm Manager)

Harish, Sugaturu Village, Kolar Tq,

Mob No-9164062365

Purpose: To enquire about availability of Curry leaf seedlings.

Suggestion: Given the information on availability of Curry leaf seedlings.

52.   

16.01.2022

Dr. Anil kumar, Scientist (SS&AC)

Suresh, Srinivaspura  9448009467

Nematode in capsicum : suggested to apply Nimitz

53.   

16.01.2022

Mr.Umesh Naik

Technical Officer (Farm Manager)

Venkateshappa, Marjena halli village, Kolar  Tq,

 Mob No-9663924286

Purpose: To enquire about availability of Curry leaf seedlings.

Suggestion: Given the information on availability of Curry leaf seedlings.

54.   

17.01.2022

Dr. Anil kumar, Scientist (SS&AC)

KishorGowdaSrinivaspura 7353732045

Mango Nutrient, insect and disease management at the time of flowering : provided suitable recommendations

55.   

17.01.2021

Dr .Ambika D.S, Scientist(PP)

Harish, AO, Huttur

8277927071

Fall army worm management in corn

56.   

17.01.2022

Dr .Ambika D.S, Scientist(PP)

Manjunath

ADH, Kolar

9901771226

Gummosis disease management in Mango

57.   

17.01.2022

Dr. Shahsidhar. K.R, Scientist(Sericulture)

Shankar, Doddahasala, Kolar tq

9945366447

Suitable insectidie  for leaf roller management in mulberry: Foliar Spray of  Cholorofenpyr (Intrepid) 10 SC @ 1.5 ml at 12-14 days after bottom pruning. Safety period 20 days.

58.   

17.01.2022

Mrs. Swathi G.R, Scientist(Agrometerology)

Babu

9986964445

Information on availability of ridge gourd seeds

59.   

17.01.2022

Mrs. Swathi G.R, Scientist(Agrometerology)

Bhaskar, Tayalur

9845993976

Details regarding possibility rain during next 2 days

60.   

17.01.2022

Mr.Umesh Naik

Technical Officer (Farm Manager)

Bharath, Narasapura Village, Kolar Tq

Mob No-9902840635

Purpose: To enquire about availability of Curry leaf seedlings.

Suggestion: Given the information on availability of Curry leaf seedlings.

61.   

17.01.2022

Mr.Umesh Naik

Technical Officer (Farm Manager)

Shekar, Vemagal  Village, Kolar Tq,

Mob No-9902840635

Purpose: To enquire about availability of Drumstick seedlings.

Suggestion: Given the information on availability of Drumstick seedlings.

62.   

17.01.2022

Mr.Umesh Naik

Technical Officer (Farm Manager)

Suresh, Nernahalli  Village, Kolar Tq, Mob No-9886385722

Purpose: To enquire about availability of Curry leaf seedlings.

Suggestion: Given the information on availability of Curry leaf seedlings.

63.   

18.01.2022

Dr. Anil kumar, Scientist (SS&AC)

Lakshmi NarayanaMalur 9900028896

Black leaf spot in Rose : Suggested to spray tilt 1ml/L

64.   

18.01.2022

Mrs. Swathi G.R, Scientist(Agrometerology)

Anand, Srinivasapur

9986964445

Possibility rain during next 2 days

65.   

18.01.2022

Mr.Umesh Naik

Technical Officer (Farm Manager)

Narayanaswamy, Pombarla halli village, Kolar Tq

Mob No-7899294759

Purpose: To enquire about availability of Drumstick seedlings.

Suggestion: Given the information on availability of Drumstick seedlings.

66.   

18.01.2022

Mr.Umesh Naik

Technical Officer (Farm Manager)

Gowtham, KGF Town,

Mob No-9845314533

Purpose: To enquire about availability of Drumstick seedlings.

Suggestion: Given the information on availability of Drumstick seedlings.

67.   

18.01.2022

Mr.Umesh Naik

Technical Officer (Farm Manager)

Srinvas, KGF  Tq,

Mob No-9845314533

Purpose: To enquire about availability of Drumstick seedlings.

Suggestion: Given the information on availability of Drumstick seedlings.

68.   

19.01.2022

Dr. Jyothi Kattegoudar, Scientist(Horti.)

Vinay, Maluru 9620562081

Tomato nutrient application

69.   

19.01.2022

Dr. Shahsidhar. K.R, Scientist(Sericulture)

Satish, Chigateri

9964407585

Suitable insectidie  for leaf roller management in mulberry: Foliar Spray of  Cholorofenpyr (Intrepid) 10 SC @ 1.5 ml at 12-14 days after bottom pruning. Safety period 20 days.

70.   

19.01.2022

Mrs. Swathi G.R, Scientist(Agrometerology)

Nagaraj, Malur

9480696384

Possibility rain during next 2 days

71.   

19.01.2022

Mrs. Swathi G.R, Scientist(Agrometerology)

Arun

9620745749

Details regarding possibility rain during next 2 days

72.   

20.01.2022

Dr. Anil kumar, Scientist (SS&AC)

Raghunath TV Thimmasandra 8970519607

Amla cultivation practices : Provided amla cultivation and verities suitable to Kolar

73.   

20.01.2022

Dr .Ambika D.S, Scientist(PP)

Ravi

KGF

9845932870

Management of Anthracnose in bottle gourd by spraying of Hexaconozole 0.5ml/L of water

74.   

20.01.2022

Dr. Jyothi Kattegoudar, Scientist(Horti.)

Ravi KGF, 9845932870

Bottlegourd cultivation

75.   

21.01.2022

Dr. Anil kumar, Scientist (SS&AC)

VishwanathThimmasandra 9902840838

Bacterial wilt in tomato : Suggested to drench Streptomycin sulphate 0.5 g/L + COC 3g/L

76.   

21.01.2022

Dr. Jyothi Kattegoudar, Scientist(Horti.)

Venkatappa Maluru, 7996412657

Coconut varieties and planting

77.   

21.01.2022

Mr.Umesh Naik

Technical Officer (Farm Manager)

Krishnamurthy, Garudapalya Village, Kolar Tq, Mob No-8217558836

Purpose: To enquire about availability of Drumstick seedlings.

Suggestion: Given the information on availability of Drumstick seedlings.

78.   

22.01.2022

Dr. Anil kumar, Scientist (SS&AC)

Suresh BabuNeranahalli 9886385722

Nutrient management in tomato : provided the information on fertigation schedule and importance of vegetable special foliar spray

79.   

23.01.2022

Dr .Ambika D.S, Scientist(PP)

MohanKolar

9902081057

Pest management in Mango

80.   

24.01.2022

Mrs. Swathi G.R, Scientist(Agrometerology)

Shrinivas, Bangarpet taluk

9538476558

Possibility rain during next 2 days

81.   

24.01.2022

Mr.Umesh Naik

Technical Officer (Farm Manager)

Keshav murthy, Kolar town, Mob No-9019746105

Purpose: To enquire about availability of Curry leaf seedlings.

Suggestion: Given the information on availability of Curry leaf seedlings.

82.   

24.01.2022

Mr.Umesh Naik

Technical Officer (Farm Manager)

Chandrashekar, Hogari  Village, Kolar Tq, Mob No-7019236260

Purpose: To enquire about availability of Curry leaf seedlings.

Suggestion: Given the information on availability of Curry leaf seedlings.

83.   

24.01.2022

Mr.Umesh Naik

Technical Officer (Farm Manager)

Subramani, Bangarpet town,   Mob No-9900454543

 

Purpose: To enquire about availability of Curry leaf seedlings.

Suggestion: Given the information on availability of Curry leaf seedlings.

84.   

25.01.2022

Dr. Anil kumar, Scientist (SS&AC)

VaniGowdaKolar 7829512236

Information in Humic acid usage in vegetable crops: Suggested application methods and dosage to the vegetable crops

85.   

25.01.2022

Dr .Ambika D.S, Scientist(PP)

Ravi, KGF

9845932870

Fruit drop in bottlegourd, suggested this due to pollination problem. To keep honeybox and avoid spraying pesticides in the morning when bee activity will be more

86.   

25.01.2022

Mr.Umesh Naik

Technical Officer (Farm Manager)

Rajashekar, Kolar town, Mob No-9481585674

Purpose: To enquire about availability of Curry leaf seedlings.

Suggestion: Given the information on availability of Curry leaf seedlings.

87.   

27.01.2022

Dr. Anil kumar, Scientist (SS&AC)

NarshimegowdaPaduvanhalliMalur 9448576265

About use of Bio fertilizers in compost enrichment : provided suitable recommendations

88.   

26.01.2022

Mr.Umesh Naik

Technical Officer (Farm Manager)

Govindappa, Bangarpet Tq, Mob No-990045443

Purpose: To know the contol measures for stem borer in Drumstick crop.

Suggestion: Suggested cleaning of bored canal by using iron thread by deep piercing and hand picking and destroying the borer and also keep swab dipped in Chloropyriphos and inserting in to the hole and mud plastering will ensure the killing of pest .

89.   

27.01.22

Mr.Umesh Naik

Technical Officer (Farm Manager)

Rajanna, Arakeri village, Kolar tq, Mob No-9448045996

Purpose: To enquire about availability of Curry leaf and Drumstick seedlings.

Suggestion: Given the information on availability of Curry leaf seedlings and Drumstick seedlings.

90.   

27.01.2022

Mr.Umesh Naik

Technical Officer (Farm Manager)

Chandrashekar, Seesandra Village, Kolar Tq, Mob No-9449207340

Purpose: To enquire about availability of Curry leaf and Drumstick seedlings.

Suggestion: Given the information on availability of Curry leaf seedlings and Drumstick seedlings.

91.   

27.01.2022

Mr.Umesh Naik

Technical Officer (Farm Manager)

Mahesh, Mallasandra Village, Kolar Tq,  Mob No-9141412526

Purpose: To enquire about availability of Curry leaf seedlings.

Suggestion: Given the information on availability of Curry leaf seedlings.

92.   

27.01.2022

Mr.Umesh Naik

Technical Officer (Farm Manager)

Suresh, Doddahasala village, Kolar Tq, Mob No-9449691152

Purpose: To enquire about availability of Waste decomposer.

Suggestion: Given the information on availability of Waste decomposer.

93.   

28.01.2022

Dr. Anil kumar, Scientist (SS&AC)

NithinGowda 9663658671

Pomegranate disease and nutrient management

94.   

28.01.2022

Mr.Umesh Naik

Technical Officer (Farm Manager)

Rajkumar, Malur Tq,

Mob No-7892104457

Purpose: To enquire about availability of Drumstick seedlings.

Suggestion: Given the information on availability of Drumstick seedlings.

95.   

29.01.2022

Dr. Anil kumar, Scientist (SS&AC)

Vijaykumar 9448369316

Lime nutrient management

96.   

29.01.2022

Mrs. Swathi G.R, Scientist(Agrometerology)

Thimmappa, Malur taluk

7483132588

Details regarding possibility rain during next 2 days

97.   

29.01.2022

Mr.Umesh Naik

Technical Officer (Farm Manager)

Mahesh, Kolar Tq,

 Mob No-9035679023

Purpose: To enquire about availability of Drumstick seedlings.

Suggestion: Given the information on availability of Drumstick seedlings.

98.   

29.01.2022

Mr.Umesh Naik

Technical Officer (Farm Manager)

Dharma, Mulabagil Tq,

 Mob No-8892738564

Purpose: To enquire about availability of Curry leaf seedlings.

Suggestion: Given the information on availability of Curry leaf seedlings.

99.   

30.01.2022

Dr. Anil kumar, Scientist (SS&AC)

Bagavanthappa 9901043765

Drumstic cultivation and nutrient management

100.       

30.01.2022

Dr. Jyothi Kattegoudar, Scientist(Horti.)

Nirmala, Srinivaspura 9880922171

Potato growth regulator uses

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 10-02-2022 11:35 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಐಸಿಎಆರ್ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಕೋಲಾರ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080