ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪ ಯೋಜನೆ

Annual Progress Report of Schedule Caste Sub-Plan (SCSP) : 2020-21

 

Name of ATARI/Institute/University of Horticultural Sciences, Bagalkote

Name of the KVK, Kolar

Total beneficiaries under SC Plan: 180

 

Sl.

No

Name of the farmer

Unique ID Aadhar card

Address of Beneficiary

Type of Benefit

Quantum of benefit

Dryland Fruit Crops : 25 Farmers

1.       

Nagamma W/o Lakshmana

306669359287

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Distributed Five each of  Jack, Amla, Mango, Gauva, lime grafted Saplings

25  grafted Saplings

2.       

Narayanamma W/o Ramappa

875297051542

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Distributed Five each of  Jack, Amla, Mango, Gauva, lime grafted Saplings

25  grafted Saplings

3.       

Reddamma W/o Venkataramappa

947605003698

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Distributed Five each of  Jack, Amla, Mango, Gauva, lime grafted Saplings

25  grafted Saplings

4.       

Lakshmidevamma W/o Narayanaswamy

992261238167

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Distributed Five each of  Jack, Amla, Mango, Gauva, lime grafted Saplings

25  grafted Saplings

5.       

Venkateshappa S/o Mariyappa

408941875076

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Distributed Five each of  Jack, Amla, Mango, Gauva, lime grafted Saplings

25  grafted Saplings

6.       

Harishkumar S/o Venkatappa

290142270849

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Distributed Five each of  Jack, Amla, Mango, Gauva, lime grafted Saplings

25  grafted Saplings

7.       

Appoji C.M. S/o Marthappa S

532995148019

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Distributed Five each of  Jack, Amla, Mango, Gauva, lime grafted Saplings

25  grafted Saplings

8.       

Manitha M W/o Gonda

709809389318

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Distributed Five each of  Jack, Amla, Mango, Gauva, lime grafted Saplings

25  grafted Saplings

9.       

Shivamma W/o Lokesh

243975369993

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Distributed Five each of  Jack, Amla, Mango, Gauva, lime grafted Saplings

25  grafted Saplings

10.   

Roopa W/o Madhesh

271760725715

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Distributed Five each of  Jack, Amla, Mango, Gauva, lime grafted Saplings

25  grafted Saplings

11.   

Reddappa S/o Venkatappa

901598314318

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Distributed Five each of  Jack, Amla, Mango, Gauva, lime grafted Saplings

25  grafted Saplings

12.   

Anusuyamma W/o Ramesh

518335156402

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Distributed Five each of  Jack, Amla, Mango, Gauva, lime grafted Saplings

25  grafted Saplings

13.   

Shantamma W/o Venkateshappa

658603110753

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Distributed Five each of  Jack, Amla, Mango, Gauva, lime grafted Saplings

25  grafted Saplings

14.   

G. Narayanswamy S/o Chinnagurrappa

212673074405

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Distributed Five each of  Jack, Amla, Mango, Gauva, lime grafted Saplings

25  grafted Saplings

15.   

Peddanarayanappa S/o Venkataramappa

585527622473

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Distributed Five each of  Jack, Amla, Mango, Gauva, lime grafted Saplings

25  grafted Saplings

16.   

Sunil S/o Channappa

372044690643

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Distributed Five each of  Jack, Amla, Mango, Gauva, lime grafted Saplings

25  grafted Saplings

17.   

Nagamani W/o Gunakar

873102064411

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Distributed Five each of  Jack, Amla, Mango, Gauva, lime grafted Saplings

25  grafted Saplings

18.   

Kanthamma W/o Govindappa

417892199693

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Distributed Five each of  Jack, Amla, Mango, Gauva, lime grafted Saplings

25  grafted Saplings

19.   

Muniraju S/o Erappa

619405587810

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Distributed Five each of  Jack, Amla, Mango, Gauva, lime grafted Saplings

25  grafted Saplings

20.   

Jayamma W/o Muniyappa

923447465070

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Distributed Five each of  Jack, Amla, Mango, Gauva, lime grafted Saplings

25  grafted Saplings

21.   

Chinnakka W/o Venkaramappa

795944366091

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Distributed Five each of  Jack, Amla, Mango, Gauva, lime grafted Saplings

25  grafted Saplings

22.   

Venkatesh S/o Erappa

353469620072

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Distributed Five each of  Jack, Amla, Mango, Gauva, lime grafted Saplings

25  grafted Saplings

23.   

Lokesh S/o Munishami

696931163401

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Distributed Five each of  Jack, Amla, Mango, Gauva, lime grafted Saplings

25  grafted Saplings

24.   

Ramanappa S/o Mariyappa

221990821850

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Distributed Five each of  Jack, Amla, Mango, Gauva, lime grafted Saplings

25  grafted Saplings

25.   

Ravichandra S/o Venkataramappa

998406252116

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Distributed Five each of  Jack, Amla, Mango, Gauva, lime grafted Saplings

25  grafted Saplings

Rubber Cow mat  and Fodder Sorghum (COFS-31) : 35 farmers

1.       

Yashodhamma W/o Anandappa

386705768399

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Rubber Cow mat (01) and Fodder Sorghum (COFS-31) 500 gm

1 & 500 gm

2.       

Radhamma W/o Srinivas

543510962097

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Rubber Cow mat (01) and Fodder Sorghum (COFS-31) 500 gm

1 & 500gm

3.       

Ganesh S/o Narayanaswamy

311457973322

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Rubber Cow mat (01) and Fodder Sorghum (COFS-31) 500 gm

1 & 500gm

4.       

Munirathna W/o Venkataravana

926457582840

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Rubber Cow mat (01) and Fodder Sorghum (COFS-31) 500 gm

1 & 500gm

5.       

Manjula W/o Venkataravana

723444859593

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Rubber Cow mat (01) and Fodder Sorghum (COFS-31) 500 gm

1 & 500gm

6.       

Sarojamma W/o Muniraju

844888065385

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Rubber Cow mat (01) and Fodder Sorghum (COFS-31) 500 gm

1 & 500gm

7.       

Rathnamma W/o Anandappa

389716311766

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Rubber Cow mat (01) and Fodder Sorghum (COFS-31) 500 gm

1 & 1000gm

8.       

Nagamma W/o Lakshmana

306669359287

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Rubber Cow mat (01) and Fodder Sorghum (COFS-31) 500 gm

1 & 500gm

9.       

Anjamma W/o Nagaraja

315108745526

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Rubber Cow mat (01) and Fodder Sorghum (COFS-31) 500 gm

1 & 500gm

10.   

Venkataramanappa S/o Erappa

275222784204

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Rubber Cow mat (01) and Fodder Sorghum (COFS-31) 500 gm

1 & 1000gm

11.   

Kanthamma W/o Govindappa

417992199693

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Rubber Cow mat (01) and Fodder Sorghum (COFS-31) 500 gm

1 & 500gm

12.   

Mangamma W/o Narayanaswamy

775152855731

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Rubber Cow mat (01) and Fodder Sorghum (COFS-31) 500 gm

1 & 500gm

13.   

Yallamma W/o Nagaraja

623914961689

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Rubber Cow mat (01) and Fodder Sorghum (COFS-31) 500 gm

1 & 500gm

14.   

Venkatamma W/o Narayanswamy

717084789266

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Rubber Cow mat (01) and Fodder Sorghum (COFS-31) 500 gm

1 & 500gm

15.   

Lakshmidevamma W/o Narayanswamy

992262138167

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Rubber Cow mat (01) and Fodder Sorghum (COFS-31) 500 gm

1 & 500gm

16.   

Jayamma W/o Manjunath

785844858811

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Rubber Cow mat (01) and Fodder Sorghum (COFS-31) 500 gm

1 & 500gm

17.   

Lakshamakka W/o Munivenkatappa

675045741738

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Rubber Cow mat (01) and Fodder Sorghum (COFS-31) 500 gm

1 & 1000gm

18.   

Suresh S/o Chinnappalla

372044690643

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Rubber Cow mat (01) and Fodder Sorghum (COFS-31) 500 gm

1 & 500gm

19.   

Srinivasa S/o Narayanaswamy

940703730465

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Rubber Cow mat (01) and Fodder Sorghum (COFS-31) 500 gm

1 & 500gm

20.   

Venkatesh S/o Gangappa

820148324967

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Rubber Cow mat (01) and Fodder Sorghum (COFS-31) 500 gm

1 & 500gm

21.   

Chikkamuniyappa S/o Venkatappa

693026229320

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Rubber Cow mat (01) and Fodder Sorghum (COFS-31) 500 gm

1 & 1000gm

22.   

Muniyappa S/o Erappa

583315287742

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Rubber Cow mat (01) and Fodder Sorghum (COFS-31) 500 gm

1 & 500gm

23.   

Munesh S/o Peddaerappa

205340611083

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Rubber Cow mat (01) and Fodder Sorghum (COFS-31) 500 gm

1 & 500gm

24.   

Chowdappa S/o Muniswamy

916604313845

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Rubber Cow mat (01) and Fodder Sorghum (COFS-31) 500 gm

1 & 1000gm

25.   

Muniyamma W/o Venkataramappa

452332684332

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Rubber Cow mat (01) and Fodder Sorghum (COFS-31) 500 gm

1 & 500gm

26.   

H.M. Shilpa W/o Nagesh

237555912849

Kadudevandahalli,

Srinivasapura Tq

Rubber Cow mat (01) and Fodder Sorghum (COFS-31) 500 gm

1 & 500gm

27.   

Padmamma W/o Rajanna C

752301008787

Kadudevandahalli,

Srinivasapura Tq

Rubber Cow mat (01) and Fodder Sorghum (COFS-31) 500 gm

1 & 500gm

28.   

Shanthamma W/o Narayanaswamy

501213392330

Kadudevandahalli,

Srinivasapura Tq

Rubber Cow mat (01) and Fodder Sorghum (COFS-31) 500 gm

1 & 500gm

29.   

Parvathamma W/o Venkataswamy D

364955281021

Kadudevandahalli,

Srinivasapura Tq

Rubber Cow mat (01) and Fodder Sorghum (COFS-31) 500 gm

1 & 500gm

30.   

Shivamma W/o M. Nagaraja

532108263517

Kadudevandahalli,

Srinivasapura Tq

Rubber Cow mat (01) and Fodder Sorghum (COFS-31) 500 gm

1 & 500gm

31.   

M. Roopa W/o Rajendra

864921856724

Kadudevandahalli,

Srinivasapura Tq

Rubber Cow mat (01) and Fodder Sorghum (COFS-31) 500 gm

1 & 500gm

32.   

Aswathamma W/o Chikkamuniyappa

795553548651

Kadudevandahalli,

Srinivasapura Tq

Rubber Cow mat (01) and Fodder Sorghum (COFS-31) 500 gm

1 & 500gm

33.   

Chowdamma W/o Krishnappa

289868516067

Kadudevandahalli,

Srinivasapura Tq

Rubber Cow mat (01) and Fodder Sorghum (COFS-31) 500 gm

1 & 500gm

34.   

Mallika W/o Ramesh

304146199333

Kadudevandahalli,

Srinivasapura Tq

Rubber Cow mat (01) and Fodder Sorghum (COFS-31) 500 gm

1 & 500gm

35.   

Venkatamma W/o Munchappa

483767904593

Kadudevandahalli,

Srinivasapura Tq

Rubber Cow mat (01) and Fodder Sorghum (COFS-31) 500 gm

1 & 500gm

Integrated Crop Management  in Mango : 30 Farmers

1.       

Narayanswamy S/o Munivenkatappa

775152855731

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Sunhemp (10kg)

Fruitfly traps & Lures (4+3 nos)

Mango Special (6kg)

Pruning Saw (1 no)

Hexaconozole (500ml)

Thiamethoxam (250 gm)

Wettable sulphur (1 kg)

Lambda cyalhothrin (250 ml)

Distributed mentioned inputs to each farmer

2.       

Gangappa S/o Munivenkatappa

880215922276

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Sunhemp (10kg)

Fruitfly traps & Lures (4+3 nos)

Mango Special (6kg)

Pruning Saw (1 no)

Hexaconozole (500ml)

Thiamethoxam (250 gm)

Wettable sulphur (1 kg)

Lambda cyalhothrin (250 ml)

Distributed mentioned inputs to each farmer

3.       

Venkateshappa S/o Muniswamy

723774849125

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Sunhemp (10kg)

Fruitfly traps & Lures (4+3 nos)

Mango Special (6kg)

Pruning Saw (1 no)

Hexaconozole (500ml)

Thiamethoxam (250 gm)

Wettable sulphur (1 kg)

Lambda cyalhothrin (250 ml)

Distributed mentioned inputs to each farmer

4.       

Chikkaerappa S/o Venkataramappa

653327579585

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Sunhemp (10kg)

Fruitfly traps & Lures (4+3 nos)

Mango Special (6kg)

Pruning Saw (1 no)

Hexaconozole (500ml)

Thiamethoxam (250 gm)

Wettable sulphur (1 kg)

Lambda cyalhothrin (250 ml)

Distributed mentioned inputs to each farmer

5.       

C.A Ashoka S/o Anandappa

796729047219

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Sunhemp (10kg)

Fruitfly traps & Lures (4+3 nos)

Mango Special (6kg)

Pruning Saw (1 no)

Hexaconozole (500ml)

Thiamethoxam (250 gm)

Wettable sulphur (1 kg)

Lambda cyalhothrin (250 ml)

Distributed mentioned inputs to each farmer

6.       

Venkatappa S/o Erappa

543127025382

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Sunhemp (10kg)

Fruitfly traps & Lures (4+3 nos)

Mango Special (6kg)

Pruning Saw (1 no)

Hexaconozole (500ml)

Thiamethoxam (250 gm)

Wettable sulphur (1 kg)

Lambda cyalhothrin (250 ml)

Distributed mentioned inputs to each farmer

7.       

Chikkamuniyappa S/o Chikknarappa

774267012689

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Sunhemp (10kg)

Fruitfly traps & Lures (4+3 nos)

Mango Special (6kg)

Pruning Saw (1 no)

Hexaconozole (500ml)

Thiamethoxam (250 gm)

Wettable sulphur (1 kg)

Lambda cyalhothrin (250 ml)

Distributed mentioned inputs to each farmer

8.       

Chikkanarayanappa S/o Muniswamy

774267012689

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Sunhemp (10kg)

Fruitfly traps & Lures (4+3 nos)

Mango Special (6kg)

Pruning Saw (1 no)

Hexaconozole (500ml)

Thiamethoxam (250 gm)

Wettable sulphur (1 kg)

Lambda cyalhothrin (250 ml)

Distributed mentioned inputs to each farmer

9.       

Murtheppa S/o Muniswamy

731035556576

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Sunhemp (10kg)

Fruitfly traps & Lures (4+3 nos)

Mango Special (6kg)

Pruning Saw (1 no)

Hexaconozole (500ml)

Thiamethoxam (250 gm)

Wettable sulphur (1 kg)

Lambda cyalhothrin (250 ml)

Distributed mentioned inputs to each farmer

10.   

Peddaerappa S/o Narayanabhovi

205340611083

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Sunhemp (10kg)

Fruitfly traps & Lures (4+3 nos)

Mango Special (6kg)

Pruning Saw (1 no)

Hexaconozole (500ml)

Thiamethoxam (250 gm)

Wettable sulphur (1 kg)

Lambda cyalhothrin (250 ml)

Distributed mentioned inputs to each farmer

11.   

Venkateshappa S/o Munivenkatappa

867358320828

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Sunhemp (10kg)

Fruitfly traps & Lures (4+3 nos)

Mango Special (6kg)

Pruning Saw (1 no)

Hexaconozole (500ml)

Thiamethoxam (250 gm)

Wettable sulphur (1 kg)

Lambda cyalhothrin (250 ml)

Distributed mentioned inputs to each farmer

12.   

Narayanamma W/o Sriramappa

381997021079

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Sunhemp (10kg)

Fruitfly traps & Lures (4+3 nos)

Mango Special (6kg)

Pruning Saw (1 no)

Hexaconozole (500ml)

Thiamethoxam (250 gm)

Wettable sulphur (1 kg)

Lambda cyalhothrin (250 ml)

Distributed mentioned inputs to each farmer

13.   

Venkatamma W/o Venkatappa

461280421217

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Sunhemp (10kg)

Fruitfly traps & Lures (4+3 nos)

Mango Special (6kg)

Pruning Saw (1 no)

Hexaconozole (500ml)

Thiamethoxam (250 gm)

Wettable sulphur (1 kg)

Lambda cyalhothrin (250 ml)

Distributed mentioned inputs to each farmer

14.   

Chikkanagappa S/o Chikkavenkataswamy

364236011489

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Sunhemp (10kg)

Fruitfly traps & Lures (4+3 nos)

Mango Special (6kg)

Pruning Saw (1 no)

Hexaconozole (500ml)

Thiamethoxam (250 gm)

Wettable sulphur (1 kg)

Lambda cyalhothrin (250 ml)

Distributed mentioned inputs to each farmer

15.   

Chowdappa S/o Muniswamy

916604313845

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Sunhemp (10kg)

Fruitfly traps & Lures (4+3 nos)

Mango Special (6kg)

Pruning Saw (1 no)

Hexaconozole (500ml)

Thiamethoxam (250 gm)

Wettable sulphur (1 kg)

Lambda cyalhothrin (250 ml)

Distributed mentioned inputs to each farmer

16.   

Peddanagappa S/o Chinnavenkataswamy

271760725715

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Sunhemp (10kg)

Fruitfly traps & Lures (4+3 nos)

Mango Special (6kg)

Pruning Saw (1 no)

Hexaconozole (500ml)

Thiamethoxam (250 gm)

Wettable sulphur (1 kg)

Lambda cyalhothrin (250 ml)

Distributed mentioned inputs to each farmer

17.   

Narayanaswamy S/o Naremma

699435635382

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Sunhemp (10kg)

Fruitfly traps & Lures (4+3 nos)

Mango Special (6kg)

Pruning Saw (1 no)

Hexaconozole (500ml)

Thiamethoxam (250 gm)

Wettable sulphur (1 kg)

Lambda cyalhothrin (250 ml)

Distributed mentioned inputs to each farmer

18.   

Venkatappa S/o Avaluerappa

628665685172

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Sunhemp (10kg)

Fruitfly traps & Lures (4+3 nos)

Mango Special (6kg)

Pruning Saw (1 no)

Hexaconozole (500ml)

Thiamethoxam (250 gm)

Wettable sulphur (1 kg)

Lambda cyalhothrin (250 ml)

Distributed mentioned inputs to each farmer

19.   

Venkatehsapp S/o Erappa

543127025382

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Sunhemp (10kg)

Fruitfly traps & Lures (4+3 nos)

Mango Special (6kg)

Pruning Saw (1 no)

Hexaconozole (500ml)

Thiamethoxam (250 gm)

Wettable sulphur (1 kg)

Lambda cyalhothrin (250 ml)

Distributed mentioned inputs to each farmer

20.   

Lakshmakka W/o Ramana bhovi

567320059682

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Sunhemp (10kg)

Fruitfly traps & Lures (4+3 nos)

Mango Special (6kg)

Pruning Saw (1 no)

Hexaconozole (500ml)

Thiamethoxam (250 gm)

Wettable sulphur (1 kg)

Lambda cyalhothrin (250 ml)

Distributed mentioned inputs to each farmer

21.   

Venkatappa S/o Balakrishnappa

386705768399

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Sunhemp (10kg)

Fruitfly traps & Lures (4+3 nos)

Mango Special (6kg)

Pruning Saw (1 no)

Hexaconozole (500ml)

Thiamethoxam (250 gm)

Wettable sulphur (1 kg)

Lambda cyalhothrin (250 ml)

Distributed mentioned inputs to each farmer

22.   

Anjinappa C.V. S/o Reddappa

582416556035

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Sunhemp (10kg)

Fruitfly traps & Lures (4+3 nos)

Mango Special (6kg)

Pruning Saw (1 no)

Hexaconozole (500ml)

Thiamethoxam (250 gm)

Wettable sulphur (1 kg)

Lambda cyalhothrin (250 ml)

Distributed mentioned inputs to each farmer

23.   

C.M. Ramalingababu S/o Muniyappa

318158979730

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Sunhemp (10kg)

Fruitfly traps & Lures (4+3 nos)

Mango Special (6kg)

Pruning Saw (1 no)

Hexaconozole (500ml)

Thiamethoxam (250 gm)

Wettable sulphur (1 kg)

Lambda cyalhothrin (250 ml)

Distributed mentioned inputs to each farmer

24.   

Shivanna S/o Narayanabhovi

359757039522

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Sunhemp (10kg)

Fruitfly traps & Lures (4+3 nos)

Mango Special (6kg)

Pruning Saw (1 no)

Hexaconozole (500ml)

Thiamethoxam (250 gm)

Wettable sulphur (1 kg)

Lambda cyalhothrin (250 ml)

Distributed mentioned inputs to each farmer

25.   

Ramappa S/o Chinnamuniyappa

600005586520

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Sunhemp (10kg)

Fruitfly traps & Lures (4+3 nos)

Mango Special (6kg)

Pruning Saw (1 no)

Hexaconozole (500ml)

Thiamethoxam (250 gm)

Wettable sulphur (1 kg)

Lambda cyalhothrin (250 ml)

Distributed mentioned inputs to each farmer

26.   

M. Anjanappa S/o Venkatamma

331066916674

Kadudevandahalli,

Srinivasapura Tq

Sunhemp (10kg)

Fruitfly traps & Lures (4+3 nos)

Mango Special (6kg)

Pruning Saw (1 no)

Hexaconozole (500ml)

Thiamethoxam (250 gm)

Wettable sulphur (1 kg)

Lambda cyalhothrin (250 ml)

Distributed mentioned inputs to each farmer

27.   

D. Venkataswamy S/o Chikkaayyanna

250916462471

Kadudevandahalli,

Srinivasapura Tq

Sunhemp (10kg)

Fruitfly traps & Lures (4+3 nos)

Mango Special (6kg)

Pruning Saw (1 no)

Hexaconozole (500ml)

Thiamethoxam (250 gm)

Wettable sulphur (1 kg)

Lambda cyalhothrin (250 ml)

Distributed mentioned inputs to each farmer

28.   

Chikkamuniyappa S/o Munivenkatappa

613395892880

Kadudevandahalli,

Srinivasapura Tq

Sunhemp (10kg)

Fruitfly traps & Lures (4+3 nos)

Mango Special (6kg)

Pruning Saw (1 no)

Hexaconozole (500ml)

Thiamethoxam (250 gm)

Wettable sulphur (1 kg)

Lambda cyalhothrin (250 ml)

Distributed mentioned inputs to each farmer

29.   

K.N. Narayanaswamy S/o Nareppa

645813602800

Kadudevandahalli,

Srinivasapura Tq

Sunhemp (10kg)

Fruitfly traps & Lures (4+3 nos)

Mango Special (6kg)

Pruning Saw (1 no)

Hexaconozole (500ml)

Thiamethoxam (250 gm)

Wettable sulphur (1 kg)

Lambda cyalhothrin (250 ml)

Distributed mentioned inputs to each farmer

30.   

Venkatamma W/o Doddaerappa

483767904593

Kadudevandahalli,

Srinivasapura Tq

Sunhemp (10kg)

Fruitfly traps & Lures (4+3 nos)

Mango Special (6kg)

Pruning Saw (1 no)

Hexaconozole (500ml)

Thiamethoxam (250 gm)

Wettable sulphur (1 kg)

Lambda cyalhothrin (250 ml)

Distributed mentioned inputs to each farmer

Introduction of poultry birds : 55 farmers 

1.       

Rajamma W/o Narayanappa

785139241612

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Giriraja (12) & Swarnadhara (12) Chicks

24 chicks

2.       

Lakshamidevamma W/o Nagaraja

681574340748

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Giriraja (12) & Swarnadhara (12) Chicks

24 chicks

3.       

Gunakar S/o Venkateshappa

317000954912

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Giriraja (12) & Swarnadhara (12) Chicks

24 chicks

4.       

Chinnapapamma W/o Venkatesh

847073067471

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Giriraja (12) & Swarnadhara (12) Chicks

24 chicks

5.       

Venkataramappa S/o Muninareppa

795944366091

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Giriraja (12) & Swarnadhara (12) Chicks

24 chicks

6.       

Vani W/o Suresh

372044690643

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Giriraja (12) & Swarnadhara (12) Chicks

24 chicks

7.       

Ravichandra S/o Venkataramappa

795944366091

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Giriraja (12) & Swarnadhara (12) Chicks

24 chicks

8.       

Puttamma W/o narayanaswamy

212673074405

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Giriraja (12) & Swarnadhara (12) Chicks

24 chicks

9.       

Gowramma W/o Muniyappa

679318253632

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Giriraja (12) & Swarnadhara (12) Chicks

24 chicks

10.   

Govindappa S/o  Muniyappa

723774849125

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Giriraja (12) & Swarnadhara (12) Chicks

24 chicks

11.   

Chinnabiddamma W/o Munivenkatappa

711203499384

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Giriraja (12) & Swarnadhara (12) Chicks

24 chicks

12.   

Munilakshmamma W/o Ravanappa

705198083264

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Giriraja (12) & Swarnadhara (12) Chicks

24 chicks

13.   

Venkatesh S/o Narayanaswamy

353469620072

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Giriraja (12) & Swarnadhara (12) Chicks

24 chicks

14.   

Devamma W/o Ravanappa

221990821850

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Giriraja (12) & Swarnadhara (12) Chicks

24 chicks

15.   

Venkataravana S/o Gangappa

880215922276

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Giriraja (12) & Swarnadhara (12) Chicks

24 chicks

16.   

Erappa S/o Chikkamuniyappa

619405587810

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Giriraja (12) & Swarnadhara (12) Chicks

24 chicks

17.   

Govinda S/o Muniswamy

723774849125

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Giriraja (12) & Swarnadhara (12) Chicks

24 chicks

18.   

Venkatamma W/o Rajappa

250678930206

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Giriraja (12) & Swarnadhara (12) Chicks

24 chicks

19.   

Susheelamma W/o Manjunatha

809212125462

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Giriraja (12) & Swarnadhara (12) Chicks

24 chicks

20.   

Chalapathi S/o Mulabagilappa

957192460365

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Giriraja (12) & Swarnadhara (12) Chicks

24 chicks

21.   

Rathnamma W/o Narayanaswamy

723444859593

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Giriraja (12) & Swarnadhara (12) Chicks

24 chicks

22.   

Prakash S/o Ramappa

875297051542

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Giriraja (12) & Swarnadhara (12) Chicks

24 chicks

23.   

Reddappa S/o Venkatappa

901598314318

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Giriraja (12) & Swarnadhara (12) Chicks

24 chicks

24.   

Pillanna S/o Peddanarayanappa

273632430317

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Giriraja (12) & Swarnadhara (12) Chicks

24 chicks

25.   

Madhesha S/o Munivenkatappa

271760725715

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Giriraja (12) & Swarnadhara (12) Chicks

24 chicks

26.   

Ramalakshmamma W/o Muniswamy

562389764270

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Giriraja (12) & Swarnadhara (12) Chicks

24 chicks

27.   

Kittamma W/o Nagaraja

600005586520

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Giriraja (12) & Swarnadhara (12) Chicks

24 chicks

28.   

Lakshmidevamma W/o Chinnavenkataswamy

364236011489

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Giriraja (12) & Swarnadhara (12) Chicks

24 chicks

29.   

Channakeshava S/o Venkataravanappa

364236011489

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Giriraja (12) & Swarnadhara (12) Chicks

24 chicks

30.   

Venkatalakshmamma S/o Venkataravana

610025151567

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Giriraja (12) & Swarnadhara (12) Chicks

24 chicks

31

K.N. Krishnappa S/o Nareppa

309813770972

Kadudevandahalli, Srinivasapura Tq

Giriraja (12) & Swarnadhara (12) Chicks

24 chicks

32

M. Anjanappa S/o Munchappa

331066916674

Kadudevandahalli, Srinivasapura Tq

Giriraja (12) & Swarnadhara (12) Chicks

24 chicks

33

Narayanaswamy S/o Chikkayyanna

328833737097

Kadudevandahalli, Srinivasapura Tq

Giriraja (12) & Swarnadhara (12) Chicks

24 chicks

34

D. Venkataswamy S/o Chikkayyanna

250916462471

Kadudevandahalli, Srinivasapura Tq

Giriraja (12) & Swarnadhara (12) Chicks

24 chicks

35

Munchappa  S/o Munivenkatappa

482676986785

Kadudevandahalli, Srinivasapura Tq

Giriraja (12) & Swarnadhara (12) Chicks

24 chicks

36

Pillamuniswamy S/o Ramappa

322483034117

Kadudevandahalli, Srinivasapura Tq

Giriraja (12) & Swarnadhara (12) Chicks

24 chicks

37

Narayanaswamy S/o Muniyalarappa

527531047841

Kadudevandahalli, Srinivasapura Tq

Giriraja (12) & Swarnadhara (12) Chicks

24 chicks

38

Munivenkatappa S/o Muninarayanappa

212355234678

Kadudevandahalli, Srinivasapura Tq

Giriraja (12) & Swarnadhara (12) Chicks

24 chicks

39

Rameshkumar S/o Muninarayanappa

457827306713

Kadudevandahalli, Srinivasapura Tq

Giriraja (12) & Swarnadhara (12) Chicks

24 chicks

40

K.M. Nagaraju S/o Muninarayanappa

289860975273

Kadudevandahalli, Srinivasapura Tq

Giriraja (12) & Swarnadhara (12) Chicks

24 chicks

41

Sharadamma W/o Narayanaswamy

445976147627

Kadudevandahalli, Srinivasapura Tq

Giriraja (12) & Swarnadhara (12) Chicks

24 chicks

42

Chikkamuniyappa S/o Munivenkatappa

613395892880

Kadudevandahalli, Srinivasapura Tq

Giriraja (12) & Swarnadhara (12) Chicks

24 chicks

43

Venkatamma W/o Doddaerappa

483767904593

Kadudevandahalli, Srinivasapura Tq

Giriraja (12) & Swarnadhara (12) Chicks

24 chicks

44

D. Rajanna S/o Chikkaayyanna

568831739220

Kadudevandahalli, Srinivasapura Tq

Giriraja (12) & Swarnadhara (12) Chicks

24 chicks

45

Narayanaswamyy S/o Muniyappa

284130660528

Kadudevandahalli, Srinivasapura Tq

Giriraja (12) & Swarnadhara (12) Chicks

24 chicks

46

Ramesh S/o Muniyappa

780692249132

Kadudevandahalli, Srinivasapura Tq

Giriraja (12) & Swarnadhara (12) Chicks

24 chicks

47

Sakamma W/o Papanna

890343894383

Kadudevandahalli, Srinivasapura Tq

Giriraja (12) & Swarnadhara (12) Chicks

24 chicks

48

K.M. Krishnappa S/o Muniswamy

339352638075

Kadudevandahalli, Srinivasapura Tq

Giriraja (12) & Swarnadhara (12) Chicks

24 chicks

49

Ravikumar S/o Muninarayanappa

294697247139

Kadudevandahalli, Srinivasapura Tq

Giriraja (12) & Swarnadhara (12) Chicks

24 chicks

50

Doddamuniyappa S/o Muniswamy

302443942326

Kadudevandahalli, Srinivasapura Tq

Giriraja (12) & Swarnadhara (12) Chicks

24 chicks

51

Anjamma w/o Narayanaswamy

995107175053

Kadudevandahalli, Srinivasapura Tq

Giriraja (12) & Swarnadhara (12) Chicks

24 chicks

52

K.V. Rajendra S/o Erappa

888080120450

Kadudevandahalli, Srinivasapura Tq

Giriraja (12) & Swarnadhara (12) Chicks

24 chicks

53

Lakshmidevamma W/o Sriramappa

234488037929

Kadudevandahalli, Srinivasapura Tq

Giriraja (12) & Swarnadhara (12) Chicks

24 chicks

54

Shanthamma W/o Anjanappa

689526159350

Kadudevandahalli, Srinivasapura Tq

Giriraja (12) & Swarnadhara (12) Chicks

24 chicks

55

Lakshmidevamma w/o Anjaneyalu

732385602715

Kadudevandahalli, Srinivasapura Tq

Giriraja (12) & Swarnadhara (12) Chicks

24 chicks

Vermicompost bag : 10

1

Ramesh S/o Giddappa

518335156402

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Vermicompost bag

01

2

Chikkamuniyappa s/o Chikkanareppa

774267012689

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Vermicompost bag

01

3

Narayanswamy s/o munivenkatappa

210867511449

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Vermicompost bag

01

4

Venkataramappa s/o Venkatappa

461280421217

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Vermicompost bag

01

5

Narayanswamy s/o Narayanappa

699435635382

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Vermicompost bag

01

6

Narayanamma w/o Narayanappa

381997021072

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Vermicompost bag

01

7

Lakshmidevamma w/o Chikkavenkataswamy

364236011489

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Vermicompost bag

01

8

Munesh s/o Peddaerappa

457753680411

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Vermicompost bag

01

9

Gunakar C.V. s/o Venkateshappa

317000954912

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Vermicompost bag

01

10

Venkateshappa s/o Munishami

458422556675

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Vermicompost bag

01

Pruning Saw : 25

1

Narayanswamy s/o Chinnagurappa

616860826104

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Pruning saw

01

2

Nagamma w/o Gopalappa

306669359287

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Pruning saw

01

3

Jayamma w/o Munireddy

923447465070

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Pruning saw

01

4

Chinnakka w/o Venkataramappa

191100145862

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Pruning saw

01

5

Manitha w/o Gavindra

440018729410

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Pruning saw

01

6

Rathnamma w/o Narayanswamy

731715637510

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Pruning saw

01

7

Narayanamma w/o Venkataramappa

253086881198

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Pruning saw

01

8

Munemma w/o Venkataravanappa

452332684332

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Pruning saw

01

9

Anusuya w/o Ramesh

553833009599

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Pruning saw

01

10

Manjunath C R s/o Ramappa

445793683097

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Pruning saw

01

11

Manjunath s/o Muniyappa

273632430317

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Pruning saw

01

12

Peddagovindappa s/o Munishami

723774849125

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Pruning saw

01

13

Munilakshmamma w/o venkataravanappa

922109117378

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Pruning saw

01

14

Ganulamma w/o Muneppa

415055231855

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Pruning saw

01

15

Muniraju s/o Moortheppa

653034159085

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Pruning saw

01

16

Lokesh s/o Munivenkatappa

856536536854

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Pruning saw

01

17

Venkatamma w/o Munivenkatappa

717084789266

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Pruning saw

01

18

Suresh C s/o Chinnappalla

372044690643

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Pruning saw

01

19

Venkataravanappa s/o Venkataswamy

716620481836

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Pruning saw

01

20

Munivenkatappa s/o Erappa

439173318061

Chokkareddihalli, Srinivasapura Tq

Pruning saw

01

21

K.N. Krishnappa S/o Nareppa

309813770972

Kadudevandahalli, Srinivasapura Tq

Pruning saw

01

22

D. Venkataswamy S/o Chikkayyanna

250916462471

Kadudevandahalli, Srinivasapura Tq

Pruning saw

01

23

Munchappa  S/o Munivenkatappa

482676986785

Kadudevandahalli, Srinivasapura Tq

Pruning saw

01

24

Lakshmidevamma w/o Anjaneyalu

732385602715

Kadudevandahalli, Srinivasapura Tq

Pruning saw

01

25

Ramesh S/o Muniyappa

780692249132

Kadudevandahalli, Srinivasapura Tq

Pruning saw

01

                       

 

List of Input Distributed among the Farmer’s

S.No.

Name of Item’s

Number of Item’s

01

Jamun

Amla

Mango

Jackfruit

Lime

125 saplings

125 saplings

125 saplings

125 saplings

125 saplings

02

Fodder Sorghum (COFS-31)

20 kg

03

Sunhemp (10kg)

Fruitfly traps & Lures (4+3 nos)

Mango Special (6kg)

Pruning Saw (1 no)

Hexaconozole (500ml)

Thiamethoxam (250 gm)

Wettable sulphur (1 kg)

Lambda cyalhothrin (250 ml)

 

300 kg

120 + 90

180 kg

30

15 ltrs

7.50 ltrs

30 kg

7.50 ltrs

04

Giriraja chicks

Swarnadhara chicks

662

662

05

Rubber Cowmat

35

06

Pruning saw

25

07

Vermicompost bags

10

 

S.No.

List of Intervention

Number of beneficiaries

Percentage

1

Demonstration of dry land horticulture fruit crops

25

100

2

Integrated crop management in Mango

30

100

3

Introduction of multicut fodder sorghum for sustained fodder availability and Hygienic milk production through cow mats

35

100

4

Introduction of improved poultry birds for additional income

55

100

5

Demonstration of Scientific pruning of mango orchards for better growth and yields

25

100

6

Demonstration and installation of vermicompost units for   better utilization of organic waste

10

100

 

Description

Adoption of poultry as subsidiary

Adoption of  goatry

Any Other

No. of animals

Male

Farmers benefited

Female

Farmers benefited

No of animals

Male farmers benefited

Female farmers benefited

Numbers

Male farmers benefited

Female farmers benefited

1324 Chicks

34

21

-

-

-

-

-

-

 

 

Type of benefit

Farmers benefited

Male

Female

Housing structure for poultry

Backyard poultry

Backyard poultry

Housing structure for goatry

-

-

Feeder/waterer

-

-

Any other benefit

-

-

 

Capacity building Programmes

 

Title and date of training

Farmers benefited

Male

Female

Total

Improved cultivation practices for higher yields in mango (30.01.2021)

45

15

60

Training cum Animal health camp for addressing common diseases in livestock (27.01.2021)

50

25

75

Preparation of cocoon biocrafts for income generation activity of rural women ( 03-07 Feb 2021)

-

20

20

Training cum Animal health camp for addressing common diseases in livestock (16.02.2021)

45

30

75

Integrated crop management in solanaceous crops  (09.03.2021)

20

30

50

IPM in Mango for higher productivity  (16.03.2021)

20

30

50

Introduction of improved  chicks as backyard poultry for additional income   (01.04.2021)

20

20

40

Scientific rearing of swarnadhara and giriraja chicks for backyard poultry  (10.04.2021)

15

15

30

Importance and utilization of floor mat in cowshed for higher milk yield (23.04.2021)

20

20

40

Prospectus and scope of dryland horticulture(14.07.2021)

25

05

30

Better utilization of organic waste through vermicompost production (04.08.2021)

20

15

35

 

Beneficiaries:

Crop

Farmers benefited

Male

Female

Total

A. Cereal based

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Pulse Based

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Oil Seed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Others

Dryland Fruit crop : Five each of  Jack, Amla, Mango, Gauva, lime grafted Saplings

12

13

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribution of Seed.

Quantity (in Kg.)

Farmers benefited

Male

Female

HYV. Seed of pulses (Kg)

 

 

 

HYV seed of oilseed (Kg)

 

 

 

Any other input (COFS-31Fodder Sorghum)

20 kg

09

26

Vegetable seed kits/seed (Kg)

 

 

 

Planting material (No)

625 Nos

12

13

Garden tool kit (No.)

 

 

 

Sprayers (No.)

 

 

 

Any others please specify

 1. Pruning Saw(including ICM in mango demo farmers)
 2. Vermicompost bags

 

55 Nos

 

10 Nos

 

38

 

08

 

17

 

02

             

 

Farmers Trainings imparted

S.No.

Name of training/ field days/ Mela

Location/Area

Funding source including SCSP

No. of farmers

A.

 Training

1.

One day training on improved cultivation practices for higher yields in mango with special emphasis on organic cultivation and  exploring market avenues

Chokkareddihalli, Srinivasapura tq

SCSP

60

2.

One day training on  integrated crop management in solonacious crops

Chokkareddihalli, Srinivasapura tq

SCSP

50

3.

One day training on  IPM in Mango for higher productivity 

Chokkareddihalli, Srinivasapura tq

SCSP

50

4.

Five days training on Preparation of bio crafts for additional income generation for adolescent girls

Chokkareddihalli, Srinivasapura tq

SCSP

20

5

One day training on  Introduction of improved  chicks as backyard poultry for additional income 

Chokkareddihalli, Srinivasapura tq

SCSP

40

6

One day training on  Importance and utilization of floor mat in cowshed for higher milk yield

Chokkareddihalli, Srinivasapura tq

SCSP

40

7.

Training cum Animal health camp for addressing common diseases in livestock

Chokkareddihalli & Kadudevandahalli Srinivasapura tq

SCSP

150

8

Prospectus and scope of dryland horticulture

Chokkareddihalli, Srinivasapura tq

SCSP

30

9

Better utilization of organic waste through vermicompost production (04.08.2021)

Chokkareddihalli, Srinivasapura tq

SCSP

35

B.

Field Day

 

 

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 • Demonstrations of technologies:

 

S. No.

Technologies/ implements/ other input

Location/Area

Funding source including

SCSP

No. beneficiary

1.

Demonstration of dry land horticulture fruit crops

Chokkareddihalli  Srinivasapura tq

SCSP

25

2.

Integrated crop management in Mango

Chokkareddihalli & Kadudevandahalli Srinivasapura tq

SCSP

30

3.

Introduction of multicut fodder sorghum for sustained fodder availability and Hygienic milk production through cow mats

Chokkareddihalli & Kadudevandahalli Srinivasapura tq

SCSP

35

4.

Introduction of improved poultry birds for additional income

Chokkareddihalli & Kadudevandahalli Srinivasapura tq

SCSP

55

5.

Demonstration of Scientific pruning of mango orchards for better growth and yields

Chokkareddihalli & Kadudevandahalli Srinivasapura tq

SCSP

25

6.

Demonstration and installation of vermicompost units for   better utilization of organic waste

Chokkareddihalli  Srinivasapura tq

SCSP

10

 

Note:-

 

S.No.

Particular

No. of farmer

1.

Total Training - 08

475

2.

Total Field Day

0

3.

Total Farmer Participated in training & Field day

475

4.

Total Demonstration - 06

180

Total

655

 

 • Perception farmers about the SCSP Programme :

 

 1. The programme is highly beneficial as the target group is poor farmers/farm women

    2. Intensive training on income generating activities is required

    3.This programme may be continued for another 2 to 3 years so that more number of technologies will help the farmers            in improving their livelihood

  Constraints perceived in implementation of programme by official :

 

 1. Demonstration of too many technologies in holistic approach is little difficult

  

 • Constraints faced by the farmer’s in adoption technology by SC/ST farmers:

 

 1. As many of the beneficiaries are resource poor, immediate adoption of  various technologies found to be little slow

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 09-11-2021 11:31 AM ಅನುಮೋದಕರು: Adminಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

 • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
 • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
 • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
 • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

 • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
 • ಸಂದರ್ಶಕರು :
 • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಐಸಿಎಆರ್ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಕೋಲಾರ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080